icon-mobile icon-phone icon-phone-msg icon-social-facebook icon-social-instagram icon-social-twitter icon-social-linkedin icon-arrow-right icon-left icon-left icon-right icon-down icon-star-fill icon-star icon-comment icon-search icon-time

‘FaturaLab’

Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Bilgilendirme – Aydınlatma Metni

1. Genel Bilgi

Faturapazarı Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri Anonim Şirketi (“FaturaLab” ve/veya “Şirket”) ile paylaştığınız kişisel verilerinizin korunması ve işlenmesi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat kapsamında gerçekleştirilecektir.

FaturaLab; Veri Sorumlusu olarak, kişisel bilgilerinizi aşağıda açıklandığı çerçevede kaydedebilecek, saklayabilecek, güncelleyebilecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklayabilecek/devredebilecek, sınıflandırabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işleyebilecektir.

2. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi

İşlenecek kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sağlanan hizmetlere bağlı olarak değişkenlik gösterebilmektedir. Verileriniz; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, internet sitesi, sosyal medya, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir.

FaturaLab’in sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlandığınız sürece FaturaLab’in işin niteliği gereği işlemek durumunda olduğu kişisel verileriniz işlenebilecek ve her bir işlem için ayrı ayrı rızanız alınmayacaktır.

Ayrıca, FaturaLab hizmetlerini kullanmak amacıyla çağrı merkezlerimizi veya internet sayfamızı kullandığınızda, Şirket ofislerimizi veya internet sitemizi ziyaret ettiğinizde, Şirketimizin düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katıldığınızda kişisel verileriniz yine yapılan işin niteliği uyarınca işlenebilecektir.

3. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Toplanan kişisel verileriniz aşağıda belirtilen gerekçelerle, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenecektir; bu amaçlardan başlıca olanları aşağıda listelenmiş olup, FaturaLab faaliyet alanına göre aşağıda sayılmayan fakat kanunla sınırlı alanlarda da kişisel verilerinizi işleyebilecektir.

·         FaturaLab tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması,

·         Şirketimiz tarafından beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, müşteri portföyü oluşturulması,

·         FaturaLab ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini,

·         FaturaLab tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Şirket’e ait lokasyonların fiziksel güvenliğinin ve denetiminin sağlanması,

·         Şirketimizin müşteri değerlendirme/şikâyet yönetimi süreçleri, itibar araştırma süreçleri, hukuki uyum süreci, denetim v.b. süreçlerinin yürütülmesi,

·         FaturaLab’in ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,

4. Kişisel Verileriniz Herhangi Bir İşleme Taraf Olmasanız Dahi İşlenebilir Mi?

Üyelik sözleşmesinin tarafınızca imzalamasının ardından FaturaLab’in sağladığı hizmetlerden yararlanmasanız dahi kişisel verileriniz işlenebilecek ve bu işlemler için ayrıca bir rıza vermeniz aranmayacaktır.

5. Kişisel Verilerinizin Üçüncü Kişilere ve/veya Yurt Dışına Aktarılması

Kişisel Verileriniz yukarıda KVKK Madde 5.2 ve Madde 6.3 kapsamında belirlenen amaçların varlığı halinde açık rızanız aranmaksızın yahut Aydınlatma Metni’nde yer alan amaçlarla KVKK Madde 5.1 ve Madde 6.3 kapsamında bu metni imzalayarak vermiş olduğunuz açık rızanıza istinaden yurt içinde ve yurt dışında bulunan depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği (sunucu, hosting, program, bulut bilişim), güvenlik, çağrı merkezi, satış, pazarlama gibi alanlarda destek aldığımız üçüncü kişilere, iş birliği yapılan ve/veya hizmet alınan grup şirketlerine, iş ortaklarına, tedarikçi firmalar, bankalar, finans kuruluşları, hukuk, vergi vb. alanlarda destek alınan danışmanlık firmalarına, satış, pazarlama, hedefleme ve FaturaLab’in faaliyetleri ile ilgili sair alanlarda destek veren üçüncü kişilere (e-posta gönderimi, kampanya oluşturulması amacı ile reklam firmaları, ve benzeri) ile kurum ve kuruluşlara aktarılabilir, işlem sürecinde bu üçüncü kişiler tarafından gerekli değerlendirmenin yapılması amacıyla sınırlı ölçüde işlenebilir ve devir halinde devralan taraf varlıklarla birlikte bu varlıklara bağlı değerler olan kişisel verilerinizi kendisi veri sorumlusu olacak şekilde işlemeye devam edebilir

6. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin;

a. İşlenip işlenmediğini öğrenme,

b. İşlenmişse bilgi talep etme,

c. İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç. Yurt içinde / Yurt dışında aktarıldığı 3. Kişileri bilme,

d. Eksik / Yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,

e. KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,

f. Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan “d” ve “e” bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

g. Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ. Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. İşlenen veya işlendiğini düşündüğünüz kişisel verileriniz hakkında kanun kapsamında daha detaylı bilgi edinmek için linkte bulunan başvuru formunu açıklanan şekilde tarafımıza iletebilirsiniz.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca gerçekleştirilen bilgilendirmeyi okudum. Kişisel verilerimin bilgilendirmede belirtilen kapsamda işlenmesini kabul ederim.